Phòng Nội vụ 

Thông tin cơ quan

Tên cơ quan: Phòng Nội vụ huyện Đạ Tẻh

Địa chỉ: TDP 1B – Thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0633.880410

Email: nvdateh@lamdong.gov.vn

1. Công chức lãnh đạo cơ quan

STT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

1

Ông Nguyễn Văn Sáng 

Trưởng phòng

Điện thoại: 0918804369

Email: SangVN@lamdong.gov.vn

 

2

Trần Thị Cần

Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0933310315

Email: cantt@lamdong.gov.vn

 

           

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:

Phòng Nội vụ huyện Đạ Tẻh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Đạ Tẻh. Phòng Nội vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp toàn diện về tổ chức biên chế và công tác chuyên môn của UBND huyện Đạ Tẻh; Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng. Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ Nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng.

Phòng Nội Vụ huyện Đạ Tẻh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Trình ủy ban nhân dân huyện các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Trình ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định, Chỉ thị; Quy hoạch, Kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

Về tổ chức, bộ máy:

- Tham mưu giúp ủy ban nhân dân huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo hướng dẫn của ủy ban nhân dân tỉnh;

- Trình ủy ban nhân dân huyện quyết định hoặc để ủy ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện;

- Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền quyết định;

- Tham mưu giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành huyện theo quy định của pháp luật.

Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp:

- Tham mưu giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm;

- Giúp ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp;

- Giúp ủy ban nhân dân huyện tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp cấp huyện và ủy ban nhân dân cấp xã.

Về công tác xây dựng chính quyền:

- Giúp ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo phân công của ủy ban nhân dân huyện và hướng dẫn của ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của ủy ban nhân dân cấp xã; giúp ủy ban nhân dân huyện trình ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện;

- Giúp ủy ban nhân dân huyện trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện theo quy định; bồi dưỡng công tác cho Trưởng, Phó thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố.

- Giúp ủy ban nhân dân huyện trong việc hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện Pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Về công tác cán bộ, công chức, viên chức:

- Tham mưu giúp ủy ban nhân dân huyện trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; thực hiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức;

- Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức xã, phường, thị trấn và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn theo phân cấp.

Về cải cách hành chính:

- Giúp ủy ban nhân dân huyện triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cùng cấp và ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương;

- Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện §ạ Tẻh.

- Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địa phương báo cáo ủy ban nhân dân huyện và tỉnh.

- Giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.

Về công tác văn thư, lưu trữ:

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ;

- Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và Lưu trữ huyện.

- Quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức cấp huyện và cấp xã, thị trấn thuộc UBND huyện quản lý.

Về công tác tôn giáo:

- Giúp ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Về công tác thi đua, khen thưởng:

- Tham mưu, đề xuất với ủy ban nhân dân huyện tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác nội vụ theo thẩm quyền.

Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên địa bàn.

Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn.

Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của ủy ban nhân dân huyện.

- Quản lý tài chính, tài sản của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của ủy ban nhân dân huyện.

- Giúp ủy ban nhân dân huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Được dự họp các cuộc họp của UBND huyện và UBND xã, thị trấn về công tác tổ chức cán bộ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của ủy ban nhân dân huyện và Sở Nội vụ.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Phòng Nội vụ có Trưởng Phòng, không quá 03 Phó Trưởng Phòng và biên chế về cán bộ, công chức theo Quyết định giao biên chế hàng năm của UBND huyện.

- Trưởng phòng Nội vụ chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng.

- Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

- Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

Biên chế: Số biên chế của Phòng Nội vụ do Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ

Chế độ làm Việc:

Phòng Nội vụ huyện Đạ Tẻh làm việc theo chế độ thủ trưởng; các bộ phận và cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những công việc được phân công và có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hàng tuần, tháng lãnh đạo phòng và tập thể cán bộ, công chức của phòng tổ chức họp để đánh giá công việc và triển khai công tác tiếp theo.

Công tác phối hợp:

Phối hợp với Ban tổ chức Huyện ủy về công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức của các phòng, ban, đơn vị và cán bộ công chức cấp xã thuộc UBND huyện quản lý.

Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn để tham mưu cho UBND huyện giải quyết các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, ban theo đúng quy định của pháp luật.

Quan hệ công tác:

- Đối với UBND huyện Đạ Tẻh Phòng Nội vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện. Hàng tháng phải báo cáo toàn bộ công tác đã triển khai và những nhiệm vụ mới để xin ý kiến chỉ đạo.

- Đối với Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng Phòng Nội vụ huyện chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ và công tác khác liên quan đến các ngành của cấp trên./.