Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 

Địa chỉ: TDP 1A- TT Đạ Tẻh.

Điện thoại: 0633.880.394

Email: nnptntdateh@lamdong.gov.vn


Công chức lãnh đạo cơ quan:

STT

Họ tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

1

Ông: Phạm Xuân Tiện

Trưởng phòng

Điện thoại: 0986.976.889

Email: TienPX@lamdong.gov.vn

Tham mưu UBND huyện QLNN về nông nghiệp, thủy lợi, chăn nuôi và phát triển nông thôn.

 

2

Ông: Nguyễn Trường Sơn

Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0169.984.7536

Email: SonNT@lamdong.gov.vn

Tham mưu trưởng phòng về thuỷ lợi, nước sạch nông thôn.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Tẻh là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đạ Tẻh; có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; thuỷ lợi; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Tẻh có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh;

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn để Uỷ ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý được giao.

Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, ngư nghiệp; công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn.

Tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thuỷ sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống lũ, lụt, bão; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn; về thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, thuỷ sản, chế biến nông sản và thuỷ sản; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn.

Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản và thuỷ sản.

Thống kê diễn biến đất nông nghiệp, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản.

Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, thuỷ sản; vật tư nông nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện.

Tổ chức thực hiện công tác khuyến nông, khuyến ngư và các dự án phát triển nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện.

Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật; tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão; tìm kiếm cứu nạn của huyện theo quy định; đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai về lũ, lụt, bão, sạt, lở, hạn hán, úng ngập và dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn huyện.

Quản lý biên chế, phân công nhiệm vụ điều hành và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và Ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về các lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo quy định của Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng phòng.

1. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng

2. Các Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

Biên chế: số biên chế hàng năm của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ

Chế độ làm việc:

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Tẻh làm việc theo chế độ thủ trưởng; các bộ phận và cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những công việc được phân công và có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện xây dựng kế hoạch, chương trình công tác.

3. Định kỳ tổ chức họp lãnh đạo Phòng và tập thể cán bộ, công chức để đánh giá và triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời, hiệu quả.

Quan hệ công tác:

1. Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ và công tác khác liên quan đến ngành.

2. Đối với UBND huyện Đạ Tẻh: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huy?n chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện. Định kỳ (hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm) và đột xuất phải báo cáo kết quả công tác đã triển khai và kế hoạch nhiệm vụ mới để UBND huyện xem xét, chỉ đạo.

3. Phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh; các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn để tham mưu cho UBND huyện giải quyết các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng theo đúng quy định của pháp luật./.