Phòng Lao động Thương binh Xã hội 

Địa chỉ: TDP 1B – Thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0633880454

Email: ldtbxhdateh@lamdong.gov.com

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đạ Tẻh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng.

CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN:

 

STT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

1

Ông: Đinh Viết Bảo

Trưởng phòng

Điện thoại: 0633880454
Email: baodv@lamdong.gov.vn

Theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: giảm nghèo, tổ chức cán bộ; công tác tài chính; nâng lương; cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chính sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành và các công khác do UBND huyện giao.

2

Ông: Trương Thái Thiệu Vương

Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0633880545
Email:

Chỉ đạo và theo dõi các lĩnh vực công tác: lao động, việc làm, xuất khẩu lao động, dạy nghề, người có công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

3

Bà: Trịnh Thị Thủy

Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0633880454
Email:

Chỉ đạo và theo dõi các lĩnh vực công tác: bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới, thi đua khen thưởng và kỷ luật .

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

Trình ủy ban nhân dân huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; đề án, chương trình trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; cải cách hành chính, xã hội hoá thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền ban hµnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao.

Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm, cơ sở giáo dục lao động xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sỹ.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công và các đối tượng chính sách xã hội.

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí trong hoạt động lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quản lý biên chế, phân công nhiệm vụ điều hành và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có Trưởng phòng, không quá 03 Phó trưởng phòng.

1. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng

2. Các Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

Biên chế: số biên chế hành chính hàng năm của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội do Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ:

1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Đạ Tẻh làm việc theo chế độ thủ trưởng; các bộ phận và cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những công việc được phân công và có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện xây dựng kế hoạch, chương trình công tác.

3. Định kỳ tổ chức họp lãnh đạo Phòng và tập thể cán bộ, công chức để đánh giá và triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời, hiệu quả.

QUAN HỆ CÔNG TÁC:

1. Đối với Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Lâm Đồng: Phòng Lao động–Thương binh và xã hội huyện chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ và công tác khác liên quan đến ngành.

2. Đối với UBND huyện Đạ Tẻh: Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện. Định kỳ (hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm) và đột xuất phải báo cáo kết quả công tác đã triển khai và kế hoạch nhiệm vụ mới để UBND huyện xem xét, chỉ đạo.

3. Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn để tham mưu cho UBND huyện giải quyết các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng theo đúng quy định của pháp luật./.