Phòng Giáo dục và Đào tạo 

1. Thông tin cơ quan:

Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Tẻh

Địa chỉ:  Tổ dân phố 5c, thị trấn Đạ Tẻh.

Điện thoại:                    0633880344

Email:   pgddateh.lamdong@moet.edu.vn

            gddtdateh@lamdong.gov.vn

 

2. Công chức lãnh đạo cơ quan:

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

1

Bà Phan Thị Thủy

Trưởng phòng

Điện thoại: 01639636639

Email: 

Phụ trách chung và trực tiếp chỉ đạo:

+ Công tác tổ chức, nhân sự, công tác thanh tra.

+ Công tác tài chính, xây dựng cơ bản.

+ Công tác tham mưu, phối hợp.

+ Công tác quản trị, công tác hành chính, công tác thi đua.

+ Công tác phổ cập giáo dục.

2

Hồ Thị Diệu Hằng

Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 01665452304

Email: 

Thay mặt Trưởng phòng khi trưởng phòng đi vắng, giải quyết những nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công.

+ Chỉ đạo công tác chuyên môn các ngành học, bậc học.

+ Chỉ đạo công tác tuyển sinh.

+ Chỉ đạo công tác thí vụ và kiểm định chất lượng.

+ Chỉ đạo hoạt động ngoài giờ, ngoại khóa.

3

Ông Lê Kim Cường

Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0918824718

Email: 

Thay mặt Trưởng phòng khi trưởng phòng đi vắng, giải quyết những nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công.

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Tẻh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

 

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Trình Ủy ban nhân dân huyện:

- Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn;

- Dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn;

- Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non và Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các các cơ sở giáo dục công lập, gồm: trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục; chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn; thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương.

Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn huyện.

Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Giúp Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật.

Tham mưu UBND huyện xây dựng quy hoạch mạng lưới các đơn vị trường học thuộc quyền quản lý của UBND huyện.

Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của huyện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính.

Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

Quản lý biên chế, phân công nhiệm vụ điều hành và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và Ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Phòng Giáo dục và Đào tạo có Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng  phòng.

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng

- Các Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

- Biên chế: số biên chế hàng năm của Phòng Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Tổ chức sự nghiệp giáo dục ở cấp huyện gồm: trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, trường phổ thông dân tộc bán trú (nếu có), cơ sở giáo dục mầm non.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ

Chế độ làm việc:

- Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Đạ Tẻh làm việc theo chế độ thủ trưởng; các bộ phận và cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về những công việc được phân công và có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện xây dựng kế hoạch, chương trình công tác.

- Định kỳ tổ chức họp lãnh đạo Phòng và tập thể cán bộ, công chức để đánh giá và triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời, hiệu quả.

- Quan hệ công tác:

- Đối với Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh lâm Đồng: Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ và công tác khác liên quan đến ngành.

- Đối với UBND huyện Đạ Tẻh: Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện. Định kỳ (hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm) và đột xuất phải báo cáo kết quả công tác đã triển khai và kế hoạch nhiệm vụ mới để UBND huyện xem xét, chỉ đạo.

- Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn để tham mưu cho UBND huyện giải quyết các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng theo đúng quy định của pháp luật./.