Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất 
New Page 1

1. Thông tin cơ quan:

Tên cơ quan:   Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Địa chỉ:    Tổ dân phố  1b, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Điện Thoại:          0633949090

Email:  vpdkdddateh@lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan: 

Số TT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

1

Ông Nguyễn Minh Phụng

Giám đốc

Điện thoại: 0918711818

Email: PhungNM@lamdong.gov.vn

Chịu trách nhiệm chung trước Phòng Tài Nguyên và môi trường  về các hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên các lĩnh vực: tổ chức cán bộ, tài chính, cải cách hành chính, trực tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, thi đua khen thưởng. Tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên và các cơ quan có liên quan.

2

Ông Châu Viết Thái

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0919005858

Email: ThaiCV@lamdong.gov.vn

Trực tiếp phụ trách công tác chuyên môn trên các lĩnh vực: kiểm kê, thống kê đất đai, đo đạc, chỉnh lý biến động, cung cấp thông tin đất đai, đăng ký cấp giấy chứng nhận, chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng, cho, cho thuê, thế chấp quyền sử dụng đất.

Điều hành hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất khi giám  đốc đi vắng.

 

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan

3.1. Chức năng

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được thành lập ở huyện,quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng và quản lý hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thuộc Phòng Tài Nguyên và Môi trường, do ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập theo đề nghị của trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường và Trưởng phòng nội vụ.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật..

3.2 Nhiệm vụ và quyền hạn 

 - Thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận trên địa bàn cấp huyện đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

- Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý biến động về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đối với cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam;

- Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và tài sản khác gắn liền với đất đối với người sử dụng, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam;

- Lưu trữ, quản lý bản lưu, bản sao giấy chứng nhận và các giấy tờ khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

- Thực hiện trích đo địa chính thửa đất, khu đất và tài sản gắn liền với đất; kiểm tra chất lượng tài liệu trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất cung cấp trước khi sử dụng, quản lý;

- Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện và cấp xã;

- Cung cấp trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các thông tin khác về đất đai, tài sản gắn liền với đất phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của cộng đồng;

- Thực hiện việc thu phí, lệ phí và các dịch vụ về cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất, trích đo địa chính thửa đất, khu đất, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật;

- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường giao./.