Hội Liên hiệp Phụ nữ 
New Page 1

1. Thông tin cơ quan:

- Tên cơ quan: Hội Liên hiệp phụ nữ Huyện Đạ Tẻh

- Địa chỉ: Tổ dân phố 1A – TT Đạ Tẻh – Lâm Đồng

- Điện thoại: 0633880250

- Email: hpndateh@lamdong.gov.vn 

2. Công chức lãnh đạo cơ quan:

STT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

 

 

 

1

 

 

Bà: Nguyễn Thị Liên

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0979.495.074

 

Chủ tịch là người chủ trì công việc của BCH và Ban Thường vụ, có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Nghiên cứu các NQ của Huyện ủy, HĐND, luật pháp, chính sách của Nhà nước để vận dụng, lãnh đạo hoạt động của Hội và phong trào PN tại địa phương.

- Điều hành các hoạt động của BCH, Ban Thường vụ và chịu trách nhiệm trước cấp ủy Đảng và Hội cấp trên về việc tổ chức thực hiện NQ của Đảng, NQ của Hội cấp trên, NQ của BCH Hội LHPN huyện.   

- Đại diện cho Hội LHPN huyện tham gia các kỳ họp HĐND, UBND, đề xuất kiến nghị những vấn đề liên quan đến phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội.

- Phụ trách chung trong các nhiệm vụ của Hội LHPN huyện, kiêm phó ban“VSTBPN”; phụ trách công tác tổ chức, công tác tài chính của Hội.

 

 

 

 

2

Bà: Phạm Thị Yến

Chức vụ: Phó chủ tịch

Điện thoại:  0633.604.852

Di động: 0916.272.377

 

Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, BTV và BCH:

- Là người thay mặt Chủ tịch điều hành, quản lý cơ quan chuyên trách Hội LHPN huyện khi Chủ tịch đi vắng, nghỉ phép. Thay mặt Chủ tịch giải quyết các công việc được ủy quyền và cùng Chủ tịch điều hành xử lý các công việc của Ban Thường vụ, được Chủ tịch ủy nhiệm 1 số công việc theo chức trách của Chủ tịch và được ký các văn bản của Ban Thường vụ.

- Giữ mối quan hệ và phối hợp thực hiện các hoạt động của Hội LHPN huyện với các ban ngành đoàn thể trong huyện.

- Phụ trách công tác văn phòng, công tác kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật theo quy định Điều lệ Hội.

 

 

 

 

3

Bà: Ka Thị Hương

Chức vụ: Phó chủ tịch

Điện thoại:  0633.604.852

Di động: 0942.906.343

 

Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, BTV và BCH:

- Là người thay mặt Chủ tịch điều hành, quản lý cơ quan chuyên trách Hội LHPN huyện khi Chủ tịch đi vắng, nghỉ phép. Thay mặt Chủ tịch giải quyết các công việc được ủy quyền và cùng Chủ tịch điều hành xử lý các công việc của Ban Thường vụ, được Chủ tịch ủy nhiệm 1 số công việc theo chức trách của Chủ tịch và được ký các văn bản của Ban Thường vụ.

- Giữ mối quan hệ và phối hợp thực hiện các hoạt động của Hội LHPN huyện với các ban ngành đoàn thể trong huyện.

- Phụ trách công tác văn phòng, công tác kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật theo quy định Điều lệ Hội.

 3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan: 

Chức năng đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước; đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.