HĐND huyện khóa VI 
New Page 1

LÃNH ĐẠO HĐND HUYỆN

CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

Họ và tên : Ông Đỗ Phú Quới

Điện thoại : 0913613438

Email : quoidp@lamdong.gov.vn

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

Họ và tên: Bà Phạm Thị Thu Hường

Điện thoại : 0633709838

Email : : huongptt@lamdong.gov.vn

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

Họ và tên: Ông Nguyễn Ngọc Thư

Điện thoại : 0988187191

Email : thunn@lamdong.gov.vn