Ủy ban kiểm tra 
New Page 1

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số điện thoại

Địa chỉ Mail công vụ

1

Trịnh Xuân Dũng

UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

0908065170

dungtxdt@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Khắc Hải

Huyện ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

0902798625

haink@lamdong.gov.vn

3

Vũ Ngọc Lâm

0868209468

LamVN@lamdong.gov.vn

4

Hà Văn Hậu

Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

0964588477

hauhv@lamdong.gov.vn

5

Nguyễn Thị Trang

Chuyên viên

0916924006

trangnt@lamdong.gov.vn