Ban tổ chức 
New Page 2

STT

Họ và tên

Chức vụ,

đơn vị công tác

Số điện thoại

Địa chỉ Mail công vụ

1

Hoàng Văn Quỳnh

Trưởng ban tổ chức Huyện ủy

0918181206

quynhhv@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thúy

Phó trưởng ban tổ chức Huyện ủy

3

Nguyễn Thị Lệ Minh

Chuyên viên

0943110908

minhntl@lamdong.gov.vn 

4

Mai Nhật Hưng

Chuyên viên

0945070306

HungMN@lamdong.gov.vn