Các phòng ban 

 

THÔNG TIN CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

 

VĂN PHÒNG

CHÁNH VĂN PHÒNG: Võ Thị Tuyết Nhung

Thông tin liên lạc

Điện thoại cơ quan : 063.3549 103

Điện thoại di động : 0983.412 101

Email nhungvtt@lamdong.gov.vn

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG: Nguyễn Đình Chi

Thông tin liên lạc

Điện thoại cơ quan : 063.3549 103

Điện thoại di động : 0919.470.175

Email chind@lamdong.gov.vn

 

 

 

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

 

Văn phòng Ban Quản lý là bộ máy giúp việc của lãnh đạo Ban; có chức năng tham mưu giúp Trưởng Ban quản lý điều hành và tổ chức các hoạt động chung của Ban Quản lý. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Tham mưu xây dựng dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý; Văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Ban Quản lý; Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc; Các văn bản trong chỉ đạo điều hành trong một số lĩnh vực được phân công để tham mưu cho UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Tham mưu, tổ chức thực hiện việc cung cấp  thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các văn bản hành chính.

3. Quản lý bộ phận một cửa, tham mưu các văn bản thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, hướng dẫn, tiếp nhận các thủ tục hành chính của Ban Quản lý.

4. Tham mưu tổ chức thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

5. Tham mưu quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

6. Tham mưu về công tác pháp chế của Ban quản lý.

7. Tham mưu trong công tác thi đua khen thưởng của Ban quản lý, khối thi đua Tây nguyên, Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp.

8. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao.

9. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban Quản lý giao.

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ & DOANH NGHIỆP

 

TRƯỞNG PHÒNG: Đặng Kim Lâm

Thông tin liên lạc

Điện thoại cơ quan : 063.3549106

Điện thoại di động : 0633.971 788

Email lamdk@lamdong.gov.vn

 

 

PHÓ PHÒNG: Nguyễn Thị Thanh Hoa

Thông tin liên lạc

       Điện thoại cơ quan : 063.3549 106

       Điện thoại di động : 0912.187.103

       Email ntthoa@lamdong.gov.vn

 

 

 

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý, tham mưu giúp Trưởng Ban thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý hoạt động đầu tư trong các khu công nghiệp; hoạt động thương mại của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và theo dõi quá trình triển khai hoạt động sản xuất- kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Về quản lý đầu tư:

a) Tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư;

b)Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư theo thẩm quyền trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án đầu tư; báo cáo định kỳ hoạt động xúc tiến đầu tư theo quy định;

c) Giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp; định kỳ hàng quý, 06 tháng và hàng năm, gửi báo cáo hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuất- kinh doanh trong các khu công nghiệp theo quy định; Báo cáo về tình hình: thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; triển khai và hoạt động của dự án đầu tư; thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước.

2. Về quản lý Doanh nghiệp:

2.1. Lĩnh vực Doanh nghiệp

a) Tham mưu tổ chức thực hiện việc phối hợp với các sở ngành, địa phương về chương trình khuyến công, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, xuất nhập khẩu hàng hoá, thuế tài chính với các doanh nghiệp;

b) Theo dõi tình hình hoạt động sản xuất- kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp;

 c) Hỗ trợ doanh nghiệp về nguồn vốn khuyến công, vay phát triển công nghiệp hỗ trợ; đổi mới quy trình công nghệ; mở rộng thị trường, vùng nguyên liệu liên kết tiêu thụ sản phẩm, ...

2.2. Lĩnh vực Thương mại

a) Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Công Thương;

b) Cấp Giấy phép kinh doanh, bổ sung mục tiêu kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Công thương và ủy quyền của UBND cấp tỉnh;

c) Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh một số mặt hàng thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành cho thương nhân đặt trụ sở và có cơ sở kinh doanh tại khu công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Công Thương;

d) Cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sản xuất trong khu công nghiệp theo hướng dẫn, ủy quyền của Bộ Công Thương.

3. Tham mưu xây dựng các dự thảo văn bản, quyết định; một số loại Giấy phép, chứng chỉ; chương trình, kế hoạch, đề án; văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đầu tư, thương mại; thực hiện rà soát sửa đổi, bổ sung các các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân công; xây dựng cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư và thủ tục đăng ký doanh nghiệp;

4. Tổ chức thực hiện việc phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong việc xây dựng Quy chế phối hợp về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư và doanh nghiệp;

5. Hướng dẫn các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định; nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp; thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Lãnh đạo Ban Quản lý và các Bộ, ngành liên quan;

6. Kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân cấp, uỷ quyền cho Ban Quản lý;

7. Phối hợp cùng với bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ xử lý, cập nhật thông tin, dự án trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định;

8. Tham mưu về công tác hội nhập kinh tế quốc tế;

9. Tham gia cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan hòa giải các tranh
chấp kinh tế giữa các doanh nghiệp. Tiếp nhận, xử lý các trường hợp tạm ngừng hoặc ngừng sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong khu công nghiệp;

10. Tham gia, phối hợp tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

11. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban Quản lý giao.

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG

 

TRƯỞNG PHÒNG: Lê Hải

Thông tin liên lạc

       Điện thoại cơ quan : 063.3549 105

       Điện thoại di động : 0911.445.444

       Email hail@lamdong.gov.vn

 

 

 

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

 

Phòng quản lý Quy hoạch và Xây dựng là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý, có chức năng tham mưu giúp Trưởng Ban trong công tác quản lý liên quan đến các lĩnh vực: quy hoạch; đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu công nghiệp và của doanh nghiệp khu công nghiệp, đầu tư hạ tầng bên ngoài phục vụ cho khu công nghiệp. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Dự thảo đề án quy hoạch, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp.

2. Phối hợp xây dựng quy chế phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh để thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực quy hoạch, xây dựng.

3. Biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực quy hoạch và xây dựng.

4. Thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch;

5. Tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở, đối với các dự án nhóm B, C, thuộc diện phải thẩm định trong khu công nghiệp.

6. Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp phải có Giấy phép xây dựng theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy Ban nhân dân tỉnh và tổ chức kiểm tra, tham mưu xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quy hoạch, xây dựng công trình, chất lượng công trình trong các khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về xây dựng và theo phân cấp, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra, tham mưu xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng đối với các dự án xây dựng trong khu công nghiệp; tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, theo quy định của pháp luật về xây dựng.

8. Phổ biến, hướng dẫn, việc thực hiện quy định pháp luật thuộc lĩnh vực quy hoạch; xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp và của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, đầu tư hạ tầng bên ngoài phục vụ cho khu công nghiệp.

9. Phối hợp với cơ quan chức năng khi các cơ quan chức năng tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tư xây dựng, phòng chống cháy nổ, an ninh - trật tự có liên quan tới khu công nghiệp.

10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tinh hình thưc hiện nhiệm vụ trong lĩnh quy hoạch, xây dựng với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng.

11. Phối hợp tham mưu nội dung hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về lĩnh vực có liên quan đến đầu tư xây dựng và Quy hoạch, đầu tư phát triển khu công nghiệp.

12. Cấp một số loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận thuộc lĩnh vực xây dựng trong khu công nghiệp theo thẩm quyền, hướng dẫn và ủy quyền của các Bộ, Ủy han nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền.

13. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực quy hoạch và xây dựng.

14. Rà soát, tham mưu bổ sung sửa đổi các thủ tục hành chính và quy trình ISO thuộc lĩnh vực quản lý quy hoạch và xây dựng.

15. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban Quản lý giao.

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỞNG PHÒNG: Nguyễn Hoàng Vũ

Thông tin liên lạc

       Điện thoại cơ quan : 063.3549107

       Điện thoại di động : 0966.939.668

       Email :vunh@lamdong.gov.vn

 

PHÓ PHÒNG: Đào Thị Thu Hằng

Thông tin liên lạc

       Điện thoại cơ quan : 063.3549 107

       Điện thoại di động : 0976.482 456

       Email : hangdtt@lamdong.gov.vn

 

 

 

  

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

 

Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý, có chức năng tham mưu giúp Trưởng Ban trong công tác quản lý về tài nguyên và môi trường tại các khu công nghiệp. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, bất động sản

a) Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng khu công nghiệp của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và các nhiệm vụ khác về quản lý kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật. 

b) Theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp.

c) Phối hợp cùng Phòng Quy hoạch xây dựng và các Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp trong việc quản lý, sử dụng đất đai trong các khu công nghiệp đúng mục đích và có hiệu quả như: Quy hoạch sử dụng đất các khu công nghiệp; xem xét hồ sơ và thủ tục giới thiệu đất, cho thuê lại đất cho các nhà đầu tư; giám sát và kiểm tra việc thực hiện theo luật đất đai về tình hình sử dụng đất tại các khu công nghiệp và phối hợp thực hiện công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho doanh nghiệp khu công nghiệp; đề xuất cấp thẩm quyền xử lý sai phạm về quản lý sử dụng đất đai.

d) Phối hợp tham mưu xác định đơn giá thuê đất, thuê lại đất và phí sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp do các Sở, ngành liên quan trong tỉnh tổ chức.

đ) Quản lý, khai thác nước mặt và nước ngầm trong các khu công nghiệp.

2. Công tác quản lý nhà nước về môi trường

a) Tham mưu xây dựng dự thảo các văn bản pháp lý có liên quan đến công tác quản lý bảo vệ môi trường của khu công nghiệp và các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp.

b) Tổ chức thẩm định và tham mưu phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án trong khu công nghiệp khi được ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh).

c) Tiếp nhận đăng ký và tham mưu xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp thuộc diện phải đăng ký trong khu công nghiệp theo văn bản ủy quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Bảo Lộc và UBND huyện Đức Trọng.

d) Tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản của các dự án trong khu công nghiệp khi được ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền.

đ) Phối hợp tổ chức kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp theo pháp luật về bảo vệ môi trường.

e) Tham mưu phối hợp với các Công ty PTHT KCN xây dựng quy chế quản lý nhà máy xử lý nước thải tại các khu công nghiệp.

g) Phối hợp cùng các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, nhằm phát hiện và kịp thời báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp hoạt động tại các khu công nghiệp.

h) Tổng hợp, báo cáo tình hình công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu cho UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ liên quan và các cơ quan ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp.

i) Đôn đốc, hướng dẫn các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo môi trường đơn giản và kế hoạch bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định.

k) Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

l) Rà soát, tham mưu bổ sung sửa đổi các thủ tục hành chính và quy trình ISO thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường.

3. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban Quản lý giao.

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

 

TRƯỞNG PHÒNG: Nguyễn Quang Đạt

Thông tin liên lạc

       Điện thoại cơ quan : 063.3549 102

       Điện thoại di động : 0913.684.679

       Email datnq@lamdong.gov.vn

 

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý, có chức năng tham mưu giúp Trưởng Ban trong công tác xây dựng kế hoạch phát triển các khu công nghiệp và đầu tư công; kế hoạch kinh tế-xã hội; kế hoạch xúc tiến đầu tư; thực hiện công tác quản lý nhà nước về lao động. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển khu công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và vốn đầu tư phát triển;

2. Rà soát cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực được phân công;

3. Tham mưu cho Lãnh đạo Ban Quản lý giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng, phát triển khu công nghiệp;

4. Xây dựng Dự thảo Đề án quy hoạch, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp;

5. Xây dựng kế hoạch, rà soát, tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện các nhiệm vụ của Ban quản lý;

6. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các Chương trình hợp tác, phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp các tỉnh, thành phố và tham gia Hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết theo định kỳ;

7. Xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện xúc tiến đầu tư theo kế hoạch; tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức;

8. Quản lý Nhà  nước về Lao động :

a) Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

c) Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tiếp nhận đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

d) Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, báo cáo về việc cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

đ) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày theo ủy quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

e) Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; nhận thông báo về việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

g) Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong khu công nghiệp theo ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

h) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý lao động trong khu công nghiệp bao gồm: bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định pháp luật về lao động hoặc hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

9. Thực hiện tổng hợp xử lý thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của UBND tỉnh, Bộ, ngành trong lãnh vực được giao.

10. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban Quản lý giao.

 

 

CÔNG TY PTHT KCN PHÚ HỘI

 

 

GIÁM ĐỐC:  Lê Hải Ninh

Thông tin liên lạc

       Điện thoại cơ quan : 063.3678 515

       Điện thoại di động : 0916.812.640

       Email ninh.lehai@yahoo.com.vn

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: Võ Văn Hậu

 Thông tin liên lạc

       Điện thoại cơ quan : 063.3678515

       Điện thoại di động : 0989.200 272

       Email hauvv@lamdong.gov.vn

 

 

 NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

 

1. Triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư khu công nghiệp, bao gồm cả việc lập thủ tục thu hồi đất, lập phướng án đền bù giải tỏa và giải phóng mặt bằng; lập hồ sơ thủ tục xây dựng các khu tái định cư.

 2. Lập kế hoạch đầu tư xây dựng để phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, trình ban Quản lý các khu công nghiệp phê chuẩn để triển khai thực hiện.

 3. Xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo đúng quy hoạch, thiết kế và tiến độ được duyệt.

4. Vận động các nhà đầu tư vào khu công nghiệp trên cơ sở dự án khả thi và quy hoạch chi tiết đã được duyệt.

 5. Tính toán đầu tư xây dựng hạ tầng để đề xuất chính sách cho thuê với nhà đầu tư, giá cho thuê hoặc bán nhà xưởng và phí dịch vụ với sự thỏa thuận của Ban Quản lý các khu công nghiệp.

6. Ký kết hợp đồng cho các nhà đầu tư thuê đất theo đơn giá được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cùng với các chính sách hỗ trợ và ưu đãi hiện hành.

7. Duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trong suốt thời gian hoạt động. Đảm bảo các vấn đề vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường, môi trường sinh thái cho cả khu công nghiệp.

 8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và hàng năm cho Ban Quản lý các khu công nghiệp và UBND tỉnh Lâm Đồng.

 

CÔNG TY PTHT KCN  LỘC SƠN

GIÁM ĐỐC

Họ và tên : Triệu Thanh Nguyên

Thông tin liên lạc

       Điện thoại cơ quan : 063.3711 498

       Điện thoại di động : 0918.007 143

       Email nguyentrieu63@gmail.com

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Bùi Ngọc Quỳnh

Thông tin liên lạc

       Điện thoại cơ quan : 063.3711 028

       Điện thoại di động : 0918.076 380

       Email ngocquynhkcnlocson@yahoo.com.vn     

 

 

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

 

1. Triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư khu công nghiệp, bao gồm cả việc lập thủ tục thu hồi đất, lập phướng án đền bù giải tỏa và giải phóng mặt bằng; lập hồ sơ thủ tục xây dựng các khu tái định cư.

 2. Lập kế hoạch đầu tư xây dựng để phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, trình ban Quản lý các khu công nghiệp phê chuẩn để triển khai thực hiện.

 3. Xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo đúng quy hoạch, thiết kế và tiến độ được duyệt.

4. Vận động các nhà đầu tư vào khu công nghiệp trên cơ sở dự án khả thi và quy hoạch chi tiết đã được duyệt.

 5. Tính toán đầu tư xây dựng hạ tầng để đề xuất chính sách cho thuê với nhà đầu tư, giá cho thuê hoặc bán nhà xưởng và phí dịch vụ với sự thỏa thuận của Ban Quản lý các khu công nghiệp.

6. Ký kết hợp đồng cho các nhà đầu tư thuê đất theo đơn giá được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cùng với các chính sách hỗ trợ và ưu đãi hiện hành.

7. Duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trong suốt thời gian hoạt động. Đảm bảo các vấn đề vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường, môi trường sinh thái cho cả khu công nghiệp.

 

 8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và hàng năm cho Ban Quản lý các khu công nghiệp và UBND tỉnh Lâm Đồng.