Xã Lộc Châu 

       
       
UBND XÃ LỘC CHÂU

 

1. Tên đơn vị: UBND xã Lộc Châu

-Địa chỉ: 1385 Trần Phú -  xã Lộc Châu - TP.Bảo Lộc

- Điện thoại: 02633.864114.

-E-mail: ubndlocchau@lamdong.gov.vn; ubndlocchau@gmail.com

2. Vị trí –chức năng:

UBND xã Lộc Châu là cơ quan hành chính Nhà nước địa phương ở cơ sở thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Luật Tổ chức HĐND và UBND, Nghị quyết HĐND cùng cấp  và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên theo sự lãnh đạo của Đảng để  thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tất cả các lĩnh vực của đời sống KT-XH  trên địa bàn xã Lộc Châu.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1) Trong lĩnh vực kinh tế:

a. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trình HĐND cùng cấp & UBND huyện phê duyệt & tổ chức thực hiện.

b. Lập dự toán ngân sách nhà nước; dự toán thu chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết & lập quyết toán ngân sách địa phương trình HĐND cùng cấp quyết định & báo cáo UBND, cơ quan tài chính của huyện.

c. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương, phối hợp với các cơ quan nhà nước cấp trên trong việc quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn và báo cáo về ngân sách nhà nước theo quy định.

d. Quản lý, sử dụng hợp lý, có hiệu quả quỹ đất công

e. Huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn đóng góp của các tổ chức cá nhân, và nhân dân trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, công khai, đúng mục đích, đúng quy định pháp luật.

2) Trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp & tiểu thủ công nghiệp:

a. Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ để phát triển sản xuất. Hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch, kế hoạch chung. Tổ chức phòng trừ dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi.

b. Tổ chức xây dựng các công trình thuỷ lợi nhỏ, thực hiện tu bổ, bảo vệ đê điều, bảo vệ rừng. phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt. Ngăn chặn kịp, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ đê, rừng tại địa bàn.

c. Quản lý, kiểm tra việc sử dụng nguồn nước trên địa bàn theo Pháp luật

d. Tổ chức, hướng dẫn khai thác và phát triển các ngành nghề truyền thống ở địa phương và tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát triển các ngành nghế mới.

3) Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải:

a. Tổ chức thực hiện việc xây dựng, tu sửa đường giao thông theo phân cấp

b. Quản lý xây dựng, cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ ở điểm dân cư nông thôn theo quy định. Kiểm tra xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

c. Tổ chức bảo vệ, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm đường giao thông và các công trình cơ sở hạ tầng khác theo pháp luật.

d. Huy động sự đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân và nhân dân xây dựng đường giao thông, cầu, cống trong xã theo quy định Pháp luật.

4) Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá & thể dục thể thao:

a. Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương. Phối hợp các trường học huy động trẻ em vào lớp một đúng độ tuổi. Tổ chức thực hiện các lớp bổ túc văn hoá, lớp xoá mù chữ cho người trong độ tuổi.

b. Tổ chức xây dựng và quản lý, kiểm tra hoạt động của nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường mầm non tại địa phương; Phối hợp UBND huyện quản lý trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn.

c. Tổ chức thực hiện các chương trình y tế cơ sở, dân số kế hoạch hoá gia đình; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, phòng chống dịch bệnh;

d. Xây dựng phong trào, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, văn hoá, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hoá, danh lam, thắng cảnh ở địa phương theo quy định Pháp luật.

e. Thực hiện các chính sách đối với TB-LS và người có công.

f. Tổ chức thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo, vận động giúp đỡ gia đình khó khăn, người già cô đơn, trẻ em tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, tổ chức các hình thức nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng chính sách xã hội

g. Quản lý bảo vệ tu bổ nghĩa trang liệt sĩ; quy hoạch quản lý nghĩa trang tại xã.

5) Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh

a. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, xây dựng quốc phòng toàn dân, xây dựng làng xã chiến đấu trong khu vực phòng thủ của địa phương.

b. Thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự, công tác tuyển quân theo kế hoạch, đăng ký quản lý nhân dân dự bị động viên; Huận luyện, sử dụng lực lượng dân quân tự vệ.

c. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh. Thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội & các hành vi vi phạm pháp luật.

d. Quản lý hộ khẩu; tạm trú, tạm vắng, quản lý đi lại của người nước ngoài.

6) Trong lĩnh vực thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo:

Tổ chức, hướng dẫn và đảm bảo thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân theo quy định.

7) Trong việc thi hành pháp luật:

a. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giải quyết các vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân theo quy định.

b. Tổ chức tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo thẩm quyền.

c. Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng trong thi hành án; tổ chức thực hiện các quyết định về xử lý hành chính theo vi phạm của pháp luật. 

4. Danh sách và số điện thoại của lãnh đạo UBND xã:

Họ tên Chức vụ Điện thoại Email
Vũ Hoàng Tập Chủ tịch 02633.864114
Hoàng Tuấn Anh PCT