Phòng Nội vụ 
New Page 1

PHÒNG NỘI VỤ

 

1. Tên đơn vị: Phòng Nội vụ Tp Bảo Lộc

- Địa chỉ : 02 Hồng Bàng – phường 1 thành phố Bảo Lộc.

- Điện thoại :  02633. 710467   -     Fax: 02633.711323

- Emai: nvbaoloc@lamdong.gov.vn    

2. Vị trí - chức năng:

Điều 1.  Phòng Nội vụ Thành phố Bảo Lộc là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc, là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng.

Điều 2. Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ

3. Nhiệm vụ - quyền hạn:

Điều 3. Trình Ủy ban nhân dân thành phố các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 4. Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

Điều 5. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

Điều 6. Về tổ chức bộ máy:

1. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

2. Trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định hoặc để Ủy ban nhân dân thành phố trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;

3. Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền quyết định;

4. Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thaq2nh phố quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành cấp huyện theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp:

1. Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm;

2. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp;

3. Giúp Ủy ban nhân dân cấp thành phố tổng hợp chung việc thực hiệc các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp cấp thành phố và Ủy ban nhân dân cấp xã, phường.

Điều 8. Về công tác xây dựng chính quyền:

1. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của Ủy ban nhân dân cấp xã; giúp Ủy ban nhân dân thành phố trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật;

3. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của thành phố;

4. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện theo quy định; bồi dưỡng công tác cho Trưởng, Phó thôn, tổ dân phố.

Điều 9. Giúp Ủy ban nhân thành phố trong việc hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện Pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Điều 10. Về cán bộ, công chức, viên chức:

1. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; thực hiện chính sách, đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức;

2. Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức xã, phường và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách xã, phường theo phân cấp.

Điều 11. Về cải cách hành chính:

1. Trực tiếp phụ trách công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” của thành phố;

2. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cùng cấp và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương;

3. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp thành phố về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.

4. Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân  thành phố và cấp tỉnh.

Điều 12. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.

Điều 13. Về công tác văn thư, lưu trữ:

1. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Bảo Lộc chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ;

2. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố và lưu trữ thành phố.

Điều 14. Về công tác tôn giáo:

1. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, hưỡng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn;

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Về công tác thi đua, khen thưởng:

1. Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn thành phố; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng thi đua khen thưởng cấp thành phố;

2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố; xây dựng, quản lý và sử dụng Qũy thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác nội vụ theo thẩm quyền.

Điều 17. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết qủa triển khai công tác nội vụ trên địa bàn.

Điều 18. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn.

Điều 19. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 20. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 21. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã, phường, về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Điều 22. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Danh sách và số điện thoại của lãnh đạo:

STT

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Emai

Cơ quan

Di động

1

Trần Việt

Trưởng phòng

0263708058

3708058

tranviet@lamdong.gov.vn 

2

Thân Đức Hoa

Phó TP

0263708058

0907163403

    

 

Hoàng Văn Quý

Phó TP

0263708058

0937592442