Chi cục Thống kê TP Bảo Lộc 

CHI CỤC THỐNG KÊ 

1. Tên đơn vị: Chi cục Thống kê Bảo Lộc.

- Đia chỉ: 02 Hồng Bàng, Bảo Lộc.

- Điện thoại: 0263.3864059 – Fax: 0263.3864059.

- Email: tpbaolocldo@gso.gov.vn
            
2. Vị trí – chức năng:

- Giúp Cục trưởng Cục Thống kê thống nhất quản lý công tác thống kê tại địa phương theo quy định của Pháp luật; có nhiệm vụ thực hiện chương trình, kế hoạch công tác do Cục trưởng Cục Thống kê giao; đồng thời căn cứ vào hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê cùa lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương.

- Chi cục Thống kê Bảo Lộc chịu sự quản lý trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức, biên chế, quỹ lương, tài chính của Cục Thống kê; là đơn vị dự toán phụ thuộc, có con dấu, tài khoản để giao dịch công tác theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.

3. Nhiệm vụ quyền hạn:

- Tổ chức thực hiện và quản lý thống nhất công tác thống kê ở địa phương; thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, công bố, lưu trữ số liệu và dự báo thống kê; thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cục Thống kê giao và căn cứ vào hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương.

- Hướng dẫn nghiệp vụ thống kê đối với Thống kê các ngành, Thống kê xã, phường, thị trấn, Thống kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê theo kế hoạch của Cục Thống kê và tiến hành tổng hợp, phân tích số liệu theo quy định của phương án điều tra.

- Thực hiện báo cáo thống kê định kỳ, báo cáo thống kê tổng hợp hàng tháng, quý, năm; báo cáo chuyên đề; báo cáo thống kê đột xuất tình hình kinh tế - xã hội của địa phương theo kế hoạch thông tin của Cục Thống kê.

- Biên soạn và phát hành niên giám thống kê, các sản phẩm thống kê khác của địa phương; thống nhất quản lý việc cung cấp số liệu thống kê kinh tế - xã hội theo quy định của Luật Thống kê.

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp và các Phòng nghiệp vụ liên quan của Cục Thống kê tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành luật pháp về công tác thống kê tại địa phương theo phân cấp của Cục Thống kê.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho lãnh đạo địa phương củng cố tổ chức và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, người làm công tác thống kê xã, phường, thị trấn, thống kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức khai thác, phổ biến thông tin thống kê nhanh chóng, thuận tiện đến đối tượng sử dụng theo quy định của Cục Thống kê.

- Lập dự toán kinh phí hàng năm, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, kinh phí được cấp. Bảo đảm chỉ tiêu, quyết toán đúng nguyên tắc, chế độ tài chính hiện hành.

- Quản lý biên chế, quỹ lương, cán bộ, công chức; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá, phân loại công chức hàng năm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thống kê giao.

4. Danh sách và số điện thoại của lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

E - mail

Cơ quan

Di động

1

Ô. Đặng Tiến Vu

Chi cục trưởng

0263.3864059

0907.550 264

dtvuldo@gso.gov.vn