Trung tâm Nông nghiệp 
New Page 1

TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP

 

1. Tên đơn vị: Trung tâm Nông nghiệp Bảo Lôc

- Địa chỉ: 09 Kim Đồng - Phường 2 - Tp Bảo Lộc – Lâm Đồng

- Điện thoại: 02633.864740 – 02633.861844   – Fax: 02633.861844

- E-Mail: ttnnbaoloc@lamdong.gov.vn

2. Vị trí - Chức năng :  

Trung tâm Nông nghiệp nông nghiệp thành phố Bảo Lộc là đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện chức năng quản lý ngành và chuyển giao khoa học kỹ thuật ở Bảo Lộc, chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của UBND thành phố Bảo Lộc đồng thời chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên ngành của ngành dọc cấp tỉnh.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác Thú y theo quy định tại pháp lệnh Thú y công bố ngày 15/02/1993

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác BVTV và Kiểm dịch thực vật  theo quy định tại pháp lệnh BVTV và kiểm dịch thực vật công bố ngày 8/8/2001

- Thực hiện chức năng Khuyến nông ở Bảo Lộc đối với hoạt động trồng trọt và chăn nuôi, phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh trong khuyến lâm khuyến ngư.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm nông nghiệp có nhiệm vụ giúp UBND thành phố Bảo Lộc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác Thú y, công tác BVTV và công tác Khuyến nông xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chương trình Thú y – BVTV và khuyến nông đã được các cơ quan chức năng và UBND thành phố phê duyệt.

- Theo dõi tình hình diện biến sâu bệnh hại trên cây trồng, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, báo cáo đề xuất chủ trương, biện pháp phòng trừ.

- Quản lý các tổ chức, cá nhân hành nghề Thú y và BVTV quản lý việc kinh doanh thuốc Thú y và thuốc BVTV theo pháp lệnh Thú y và pháp lệnh BVTV.

- Thực hiện công tác thu thập thông tin KHKT trên lĩnh vực Nông nghiệp, tổ chức khảo nghiệm, thực nghiệm, xây dựng chương trình khuyến nông, mô hình trình diễn, tổ chức các lớp tập huấn, tham quan hội thảo đưa các tiến bộ KHKT đến với người sản xuất trên địa bàn.

- Nghiên cứu xây dựng các mô hình sản xuất, quy trình kỹ thuật, nhằm tạo ra được vùng nguyên liệu ổn định, sạch và bền vững.

- Đăng ký và thực hiện các chương trình nghiên cứu ứng dụng KHKT trong nông nghiệp, xây dựng các điểm trình diễn, nhân rộng mô hình sản xuất tiên tiến và đạt hiệu quả cao.

- Tổ chức thực hiện quản lý, vận hành và khai thác các công trình thủy lợi theo đúng pháp lệnh khai thác quản lý và bảo vệ các công trình thủy lợi.

-Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên quản, lập kế hoạch duy tu sửa chữa và lập dự toán kinh  phí miễn thủy lợi theo hướng dẫn Nhà nước. Tiếp nhận kinh phí cấp bù thủy lợi phí theo chính sách; thực hiện nhiệm vụ quản lý, duy tu sửa chữa các công trình thủy lợi đã được phê duyệt hàng năm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND thành phố giao.

  

4. Danh sách và số điện thoại lãnh đạo

Stt

Họ Và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

01

Bùi Xuân Sơn 

P.Giám đốc

0263861844

02

Trần Trung Việt

P.Giám đốc

0263864740

0918214246

trantrungvietttnn@gmail.com