Trung Tâm TVĐTXD-PTQĐ 

TRUNG TÂM TVĐTXD VÀ PTQĐ

 

 

1.      Tên đơn vị: Trung tâm TVĐTXD và PTQĐ Tp Bảo Lộc

- Địa chỉ: 02 Hồng Bàng, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc

- Điện thoại: 0263.3863482 -  Fax: 0263.3711322

- Email: tttvdtxdptqdbaoloc@lamdong.gov.vn

2.      Vị trí – chức năng:

- Trung tâm Tư vấn ĐTXD&PTQĐ Bảo Lộc được thành lập theo Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng; là đơn vị sự nghiệp có thu đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động và thực hiện chế độ quản lý tài chính theo quy định hiện hành.

- Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định hiện hành.

3.      Nhiệm vụ - quyền hạn:

- Làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Quản lý một số quỹ đất Nhà nước đã thu hồi giao cho Trung tâm.

- Bàn giao đất do Trung tâm đang quản lý cho người được giao đất, cho thuê đất theo quy định hiện hành.

- Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động. Quản lý tài chính, tài sản đơn vị theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao cho cơ quan chủ quản theo quy định.

- Làm chủ đầu tư các dự án, công trình do đơn vị trực tiếp quản lý; những công trình xây dựng cơ bản được cấp có thẩm quyền giao và thực hiện các nhiệm vụ của chủ đầu tư theo quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND Thành phố Bảo Lộc giao theo quy định hiện hành.

- Khi có đủ điều kiện, năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm được thực hiện các dịch vụ lập dự án đầu tư xây dựng công trình; tư vấn quản lý, điều hành dự án; tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu; tư vấn giám sát thi công xây dựng; tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán, quyết toán công trình xây dựng; Tư vấn đối với những đồ án quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, trung tâm cụm xã, phường…; Tư vấn lập phương án đền bù, tái định cư và định canh; khảo sát tính toán đền bù giải phóng mặt bằng cho các chủ đầu tư khác.thông quy hợp đồng kinh tế và thực hiện theo quy định của pháp luật.

4.      Danh sách và số điện thoại của lãnh đạo:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

 

01

Trần Thanh Phong

PGĐ (Phụ Trách)

02633 863482

0973155616