Thủ tục hành chính

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 272 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng. Tôn giáo
2 Bán đấu giá tài sản, hàng hoá bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (tài sản trị giá dưới 20 triệu đồng) Cấp huyện : Tài chính
3 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Dân cư
4 Bố trí, ổn định dân cư trong huyện. Dân cư
5 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cấp huyện : Chứng thực
6 Cấp bản sao từ sổ gốc Cấp huyện : Chứng thực
7 Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng. Tôn giáo
8 Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng. Tôn giáo
9 Cấp Giấy chứng nhận đăng kinh doanh của hợp tác xã (thay đổi địa điểm kinh doanh) Cấp huyện : Tài chính
10 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Công tác gia đình
11 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Công tác gia đình
12 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã Cấp huyện : Tài chính
13 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (trường hợp bị hư hỏng) Cấp huyện : Tài chính
14 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (trường hợp bị mất) Cấp huyện : Tài chính
15 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chia, tách hợp tác xã) Cấp huyện : Tài chính
16 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã) Cấp huyện : Tài chính
17 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi địa điểm, nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể) Cấp huyện : Tài chính
18 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban Quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã) Cấp huyện : Tài chính
19 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi tên hợp tác xã) Cấp huyện : Tài chính
20 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã) Cấp huyện : Tài chính
21 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi, bổ sung, ngành nghề hợp tác xã) Cấp huyện : Tài chính
22 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể Cấp huyện : Tài chính
23 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã Cấp huyện : Tài chính
24 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Internet
25 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ Cấp huyện : Người có công

Previous Page 1-25 Next Page